UREDITEV MEJE

Ureditev meje je ena najpomembnejših geodetskih storitev. Je lahko samostojen postopek, lahko pa je le izhodiščni – predhodni postopek za ostale postopke (parcelacija, izravnava, obnova,…).

 

PREBERI VEČ

PARCELACIJA

Parcelacija je združitev parcel in delitev parcel. Združitev parcel je oblikovanje ene parcele iz dveh ali več parcel, ki imajo enako pravno stanje. Delitev parcel je oblikovanje dveh ali več parcel iz ene parcele.

 

PREBERI VEČ

GEODETSKI NAČRT

Geodetski načrt je ena od osnovnih podlog za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Geodetski načrt novega stanja zemljišča pa je obvezna priloga pri pridobitvi uporabnega dovoljenja.

 

PREBERI VEČ

GEODETSKE STORITVE

V podjetju Geosvet Vam na podlagi dolgoletnih izkušenj strokovno svetujemo in opravimo sledeče storitve:

 

Cene geodetskih storitev se obračunajo v skladu s Priporočilom cenika geodetskih storitev, ki ga je 16.4.2009 potrdil Upravni odbor IZS.

 

CENIK

 

MAJA MACEDONI

051-633-416

 

MARIJA ZAJC

041/784-292

 

TILKA MARINČIČ

041/683-832

 

 

DOLOČITEV HIŠNE ŠTEVILKE

Zahtevo lahko vloži: investitor gradnje, lastnik parcele, na kateri stoji stavba ali je z njo povezana, imetnik stavbne pravice, lastnik stavbe ali dela stavbe, uporabnik stavbe ali dela stavbe ali upravnik stavbe. Lahko pa jo po uradni dolžnosti določi Geodetska uprava

Hišne številke se pod pogoji, ki jih določajo predpisi, določijo stanovanjskim ali poslovnim stavbam, ki so evidentirane v katastru stavb in so namenjene stalnemu ali začasnemu prebivanju oz. opravljanju poslovne in druge dejavnosti.

Hišna številka se lahko določi tudi stavbi, ki je evidentirana v katastru stavb in ni stanovanjska ali poslovna stavba, če v njej prebivajo ljudje ali se v njej opravlja dejavnost (kot dejavnost je mišljena poslovna ali druga dejavnost (kot npr. vinske kleti, zidanice, čebelnjak)).

Zahtevi za določitev hišne številke, mora biti v primeru, da stavba še ni evidentirana v katastru stavb priložen elaborat za vpis stavbe v kataster stavb.

Če zemljišče pod stavbo v zemljiškem katastru ni evidentirano v skladu z Zakonom o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/2006 in 65/2007 – Odločba US) , mora vlagatelj poleg zahteve za vpis stavbe v kataster stavb vložiti še zahtevo za evidentiranje zemljišča pod stavbo na podlagi 64. člena ZEN.

Obstoječa hišna številka se ukine v primeru odstranitve ali porušitve stavbe, ki ji je določena hišna številka, razen v primeru nadomestne gradnje. V primeru, ko se stavba odstrani zaradi inšpekcijskega ukrepa, se hišna številka odstranjene stavbe ukine. V primeru, ko se stavba odstrani zaradi nadomestne gradnje, nova stavba ohrani hišno številko, ki je bila določena »stari, odstranjeni« stavbi.  

 


 Izdelala: Geosvet d.o.o., Maja Macedoni, november 2009 Vse previce pridržane.